Klub mecena

Dobrovoljna, neprofitna i ekskluzivna građanska udruga sa sjedištem u Varaždinu, čiji članovi – svojim osobnim društvenim ugledom ali i primjerenim članskim materijalnim ulozima – neposredno podržavaju ne samo što višu programsku kvalitetu i umjetnički dignitet, nego i hrvatski identitet ovog jedinstvenog festivala barokne glazbe.

U tom je smislu osnovna zadaća članova Kluba mecena VBV-a, od osnutka do danas, da festivalu osiguravaju sredstva za kompletno financiranje barem jednoga festivalskoga koncerta. A ta se sredstva svake godine osiguravaju članskim ulozima, organiziranjem dobrotvornog uskrsnoga koncerta i osobnim angažmanom svakoga člana (u pronalaženju novih festivalskih sponzora). Na taj se način, udruživanjem (u početku) tridesetak malih mecena, u konačnici postiže primarni cilj svakog mecenatstva – “novcem ili materijalnim dobrima pomagati napretku umjetnosti” (u ovome slučaju glazbene umjetnosti).

(mr. Ernest Fišer)

Popis članova Kluba mecena 2016:

Zagorka Mintas (predsjednica)

Helga Dujmović (rizničarka)

Milan Lacković (potpredsjednik)

Damir Mamuzić (potpredsjednik)

Ernest Fišer (tajnik)

Biserka Čmrlec-Kišić (član Upravnog odbora)

Zvonimr Kušter (ćlan Upravnog odbora)

Danijel Benko

Tamara Bosak

Tatjana Cikač

Ljiljana Čulek

Nikica Daraboš

Dragutin Drk

Melanija Dujić

Zvonko Kišić

Boris Kos

Ivan Kristofić

Daria Vuger-Kovačić

Vedran Kruljac

Dragutin Mihelčić

Velimir Ostoić

Milan Rajković

Zvjezdana Rauš-Klier

Jasmina Sabolek Bujan

Bojana Škvorc

Peter Tyran

Ljiljana Uskoković

Mirna Weber

Paul Zinniel

Počasni članovi: Dubravko Hoić, Zvonimir Ribarić, Franjo Ruža